top of page

תחומי עיסוק

הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

תחום ההוצאה לפועל, הוא זרוע של רשות האכיפה והגבייה ותפקידה הוא מימוש ואכיפת ההליכים האזרחיים של גביית החיובים (חובות, שעבודים או שטרות, למשל שטר משכנתה, שטר חוב או המחאה) וכן גם מסמכים רלוונטיים מחייבים, המקנים לרוב זכות לקבלת סכום כסף, אך לעיתים מדובר בסעד לביצוע פעולה מסוימת, כגון סילוק יד מדירה. גביית החיובים הנה לטובת הזוכים וזאת לאחר שניתן פסק דין המורה על מימוש שניתן על ידי בית המשפט או בית דין המוסמך לכך.

מזה שנים, משרדנו מלווה חייבים בהסדרת ומחיקת חובות בתהליך מקוצר, מקצועי ומהיר בדגש על יחס חם ואישי.

חדלות פירעון

 במצב של חדלות פירעון יכול להיות אדם פרטי שנקלע לקשיים כלכליים אך גם חברה ציבורית גדולה שאינה יכולה לשלם איגרות חוב שהנפיקה.
חדלות פירעון הוא אירוע כלכלי מרובה משתתפים המערב שאלות כלכליות וערכיות סבוכות. משרדנו מתמחה במשך שנים בליווי נכון ואישי, תוך כדי הצלחות פנטסטיות עד לשיקום כלכלי של לקוחותינו.

חדלות פרעון
shutterstock_161718998.jpg

ליווי חברות ונזיקין

 תחום דיני הנזיקין מסדיר מקרים בהם אדם תובע פיצוי בגין נזק שנגרם לו, לגוף או לרכוש. הסעד העיקרי בדיני הנזיקין הינו פיצוי כספי ומטרתו להשיב את הניזוק למצב בו היה אילולא אירע האירוע המזיק. למשרדנו מחלקת ספציפית המטפלת במאות תיקים כל שנה, תוך חתירה למלוא הפיצוי המקסימלי.
בנוסף, למשרדנו מחלקה נוספת המתמחה בליווי חברות. העידן המודרני מנוע צמיחה משמעותי לחברה ולכלכלה הוא יזמות עסקית והכלכלה המודרנית רוצה לעודד יזמות. דיני התאגידים מעודדים יזמות על ידי יצירת הסדרים לפיהם היזם (בעל מניות) פועל באמצעות אישיות משפטית מלאכותית (תאגיד). בדרך זו היזם לא חייב כסף באופן אישי, מבחינה משפטית התאגיד הוא בעל החוב לנושים כמו עובדים, ספקים, בנקים וכדומה. השחרור התפיסתי הזה מעודד יזמים להקים פרויקטים כלכליים גדולים, תוך צמצום הסיכון לכיסם האישי, ובכך מעודד יזמות וצמיחה בכלכלה.

bottom of page