top of page

דיני הנזיקין


תחום דיני הנזיקין מסדיר מקרים בהם אדם תובע פיצוי בגין נזק שנגרם לו, לגוף או לרכוש. הסעד העיקרי בדיני הנזיקין הינו פיצוי כספי ומטרתו להשיב את הניזוק למצב בו היה אילולא אירע האירוע המזיק. למשרדנו מחלקת ספציפית המטפלת במאות תיקים כל שנה, תוך חתירה למלוא הפיצוי המקסימלי.


דיני חברות – העידן המודרני מנוע צמיחה משמעותי לחברה ולכלכלה הוא יזמות עסקית והכלכלה המודרנית רוצה לעודד יזמות. דיני התאגידים מעודדים יזמות על ידי יצירת הסדרים לפיהם היזם (בעל מניות) פועל באמצעות אישיות משפטית מלאכותית (תאגיד). בדרך זו היזם לא חייב כסף באופן אישי, מבחינה משפטית התאגיד הוא בעל החוב לנושים כמו עובדים, ספקים, בנקים וכדומה. השחרור התפיסתי הזה מעודד יזמים להקים פרויקטים כלכליים גדולים, תוך צמצום הסיכון לכיסם האישי, ובכך מעודד יזמות וצמיחה בכלכלה.


תחום דיני הנזיקין מסדיר מקרים בהם אדם תובע פיצוי בגין נזק שנגרם לו, לגוף או לרכוש. בנוסף, למשרדנו מחלקה נוספת המתמחה בליווי חברות. העידן המודרני מנוע צמיחה משמעותי לחברה ולכלכלה הוא יזמות עסקית והכלכלה המודרנית רוצה לעודד יזמות. דיני התאגידים מעודדים יזמות על ידי יצירת הסדרים לפיהם היזם (בעל מניות) פועל באמצעות אישיות משפטית מלאכותית (תאגיד). בדרך זו היזם לא חייב כסף באופן אישי, מבחינה משפטית התאגיד הוא בעל החוב לנושים כמו עובדים, ספקים, בנקים וכדומה. השחרור התפיסתי הזה מעודד יזמים להקים פרויקטים כלכליים גדולים, תוך צמצום הסיכון לכיסם האישי, ובכך מעודד יזמות וצמיחה בכלכלה.


משרדנו מלווה כל שנה עשרות חברות, תוך אחריות ויחס אישי רחב בכל גווני המשפט.


26 צפיות

Comentarios


bottom of page